Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  50-155 Wrocław
  ul. Purkyniego 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prowadzenie postępowań nadzwyczajnych określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • siedziba urzędu mieści się na II i III piętrze. Brak windy- dostęp tylko schodami. Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy
  • znajomość przepisów kpa
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, redakcyjne, rozwiązywania problemów
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • uprzejmość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, umiejętność argumentowania
 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych:LEX, Serwis budowlany
 • znajomość ustawy Kodeks cywilny
 • znajomość ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz.651 ze zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.)
 • znajomość ustawy z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 Nr 162 poz.1568 ze zm.)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  09-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
  Purkyniego 1
  50-155 Wrocław

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.