Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • samodzielny referent
 • do spraw obsługi administracyjnej
 • w Wydziale Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gospodarowanie składnikami majątkowymi Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych ze składowaniem odpadów na poziomie Urzędu,
 • prowadzenie gospodarki samochodowej pojazdów służbowych,
 • administrowanie budynkami i pomieszczeniami Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania Urzędu,
 • opracowywanie projektu budżetu Urzędu w zakresie dochodów oraz wydatków ewidencjonowanych oraz realizowanych przez komórkę, w tym inwestycji i remontów,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zadań wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  -pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
  -w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 11 miesięcy doświadczenia zawodowego w gospodarce składnikami majątkowymi.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
  • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
  • znajomość przepisów regulujących gospodarkę składnikami majątkowymi,
  • znajomość przepisów regulujących gospodarkę zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
  • znajomość przepisów o odpadach,
  • znajomość przepisów o gospodarce samochodowej,
  • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • dobra znajomość MS PowerPoint,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze administracyjnej jednostki administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  Konarskiego 1-3
  85-950 Bydgoszcz
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta Nr 8/2015”

Inne informacje:

  -PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
  -list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  -na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/praca-staze-i-praktyki-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
  -nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 3669365 lub 52 36 69 346,
  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  -powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
  -oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
  -ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach.