Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • samodzielny referent
 • do spraw zakupów towarów i usług
 • w Wydziale Finansowo-Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Warszawie
  ul. 1 Sierpnia 21
  02-134 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Realizacja wybranych zamówień publicznych do 30 000 euro, w tym:
 • przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia,
 • przygotowywanie umów lub zleceń dotyczących realizacji zamówień publicznych,współpraca z podmiotami realizującymi dostawy,
 • rozliczanie udzielonych zamówień publicznych, monitorowanie stanu środków przeznaczonych na realizację zamówień publicznych, przygotowywanie sprawozdań,
 • prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych na zakup usług hotelarskich, gastronomicznych, transportowych i innych drobnych usług.
 • 2. Prowadzenie ewidencji, wykonywanie opracowań i przygotowywanie raportów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,
  – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy,
  – windy nie są wyposażone w informację głosową,
  – ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości,
  – brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze dokonywania zakupów towarów i usług

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • dobra znajomość MS Office,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • umiejętność wykorzystania wiedzy,
  • otwartość na doskonalenie zawodowe,
  • umiejętność poszukiwania informacji,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej.
  • rzetelność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Warszawie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. 1 Sierpnia 21
  02-134 Warszawa
  koniecznie z dopiskiem: 11/2016


Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 20 77. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty.
  Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane odręcznie i opatrzone aktualną datą.
  Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.