Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz
 • w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do departamentu, w szczególności prowadzenie elektronicznej ewidencji pism, nadzorowanie obiegu korespondencji, kontrolowanie terminowości załatwiania spraw pozostających we właściwości departamentu.
 • Prowadzenie terminarza dyrektora i zastępcy dyrektora, organizowanie spotkań, przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom departamentu z polecenia dyrektora oraz monitorowanie ich realizacji.
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych (w tym w jęz. angielskim), przyjmowanie i rejestrowanie faksów, obsługa gości i interesantów, w tym kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie, do właściwych merytorycznie pracowników lub komórek organizacyjnych.
 • Redagowanie standardowych pism, przygotowywanie zestawień i przepisywanie zleconych tekstów na polecenie dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu.
 • Wykonywanie czynności, o których mowa w regulaminie pracy, związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników departamentu.
 • Wspieranie pozostałych pracowników departamentu w realizacji zadań przez nich wykonywanych
 • Zapewnienie niezbędnego do pracy wyposażenia departamentu, w tym zaopatrzenie w materiały biurowe, aktualizacja spisów telefonicznych oraz dbałość o estetykę sekretariatu.
 • Archiwizacja dokumentacji i koordynacja przekazywania akt spraw do archiwum.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • częste kontakty z klientami zewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
  możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, schodołaz do ewentualnego wykorzystania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku asystenckim lub sekretarskim
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
  • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
  • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie działu „przepisy ogólne”,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • planowanie i organizacja pracy własnej,
  • komunikatywność,
  • umiejętność współpracy,
  • odporność na stres,

wymagania dodatkowe

 • ponad 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku asystenckim lub sekretarskim,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka: niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym (B1) ,
 • ukończony kurs lub szkoła dla sekretarzy,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn.zm.),
 • skrupulatność i dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub stosowne oświadczenie,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn.zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. wykształcenie, przeszkolenie, uprawnienia – np. dyplomy, i inne stosowne zaświadczenia.
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego na wymaganym poziomie lub stosowne oświadczenie.

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

  (z dopiskiem „Oferta pracy DKZU, sekretarz DKZU/sekr (A1)”)

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru.
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.