Ministerstwo Energii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz
 • do spraw obsługi sekretarskiej członka kierownictwa
 • w Zespole Obsługi Kierownictwa w Biurze Ministra

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Ministerstwo Energii
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie dnia pracy członka kierownictwa
 • monitorowanie terminowości pism i dokumentów podpisywanych przez członka kierownictwa
 • przyjmowanie, rejestrowanie i rozprowadzanie zadekretowanej korespondencji adresowanej do członka kierownictwa
 • prowadzenie rejestru pism niejawnych
 • uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem gości przez członka kierownictwa
 • branie udziału w organizowaniu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych członka kierownictwa
 • gromadzenie i przechowywanie aktów normatywnych i innych dokumentów niezbędnych członkowi kierownictwa
 • pisanie, redagowanie i powielanie pism zleconych przez członka kierownictwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • miejsce pracy: I piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  • na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  • brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
  • umiejętność sporządzania notatek oraz standardowych pism
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • umiejętność obsługi komputera – MS Office, poczta elektroniczna
  • umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych
  • wysoka kultura osobista
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą sekretarską lub organizacyjną
 • umiejętność obsługi systemu do elektronicznego obiegu dokumentów
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i /lub zaświadczenia)
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Energii
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „BM-1”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Pl. Trzech Krzyży 3/5 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).

Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Energii był niższy niż 6 %.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-75-48 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl