Ministerstwo Energii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz
 • do spraw organizacyjnych
 • w Wydziale Informacji i Promocji w Departamencie Funduszy Europejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Energii
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i przedkładanie do podpisu dokumentów i korespondencji oraz prowadzenie ewidencji, w tym elektronicznej, pism wpływających i wychodzących z departamentu w ramach POIiŚ, a także sporządzanie standardowych pism
 • dokonywanie połączeń telefonicznych, w tym w języku angielskim, obsługa innych urządzeń biurowych
 • prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi dyrekcji i pracowników departamentu
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie rejestru pism zastrzeżonych w ramach POIiŚ
 • przygotowywanie i obsługa od strony organizacyjnej spotkań z interesantami i gośćmi oraz koordynowanie rezerwacji sal konferencyjnych
 • prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem obecności pracowników oraz przygotowywanie planów urlopów pracowników i dyrekcji departamentu
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ciągłości zaopatrzenia departamentu w niezbędne materiały gospodarcze i biurowe
 • prowadzenie zbioru regulacji wewnętrznych ME oraz biblioteki departamentu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy komputerze. Obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca w budynku przy ul. Żurawiej 4a, przy ulicy miejsca postojowe miejskie; wejście do budynku z poziomu chodnika (bez schodów i progów), przez dwoje drzwi dwuskrzydłowych, symetrycznych o szer. skrzydła 85 cm; przed wejściem sygnalizacja przywoławcza
  • miejsce pracy: III piętro, w budynku 2 windy o szer. drzwi wejściowych 80 cm oraz schody klatki schodowej z poręczami, klatka schodowa oddzielona od korytarzy biurowych drzwiami dwuskrzydłowymi, niesymetrycznymi o szer. skrzydła głównego (nieblokowanego) 85 cm; drzwi wejściowe do pokoi biurowych i toalet – szer. 90 cm, brak progów
  • toalety nie w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. – 80 cm

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
  • umiejętność sporządzania notatek oraz standardowych pism
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • umiejętność obsługi komputera – MS Office, poczta elektroniczna, Internet
  • umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych
  • wysoka kultura osobista
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą sekretarską lub organizacyjną
 • umiejętność obsługi systemu do elektronicznego obiegu dokumentów
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i /lub zaświadczenia)
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Energii
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DFE- 4”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Pl. Trzech Krzyży 3/5 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).

Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Energii był niższy niż 6 %.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-48-40 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl