Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz
 • do spraw obsługi sekretariatu
 • w Departamencie Unii Europejskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z Departamentu,
 • tworzenie pism (wiadomości email) i prowadzenie korespondencji, w tym w języku angielskim, oraz koordynowanie kontaktów z partnerami, także zagranicznymi, w zakresie zadań zleconych przez Kierownictwo Departamentu,
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora i Zastępców Dyrektora Departamentu,
 • rejestrowanie korespondencji niejawnej,
 • prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Departamentu (listy obecności, urlopy, ewidencja wyjść służbowych i prywatnych itp.) oraz terminarza spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora Departamentu, w tym uzgadnianie szczegółów tych spotkań, także w języku angielskim,
 • prowadzenie spraw związanych z delegacjami służbowymi Dyrektora i Zastępców Dyrektora Departamentu,
 • sporządzanie zamówień na artykuły biurowe.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację przez telefon w zakresie spraw organizacyjnych dot. właściwości Departamentu, lekturę pism urzędowych w stopniu pozwalającym na zrozumienie tematyki i pilności sprawy, pisanie pism i wiadomości elektronicznych w zakresie wskazanym przez Kierownictwo Departamentu,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie,
  • komunikatywność,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • kultura osobista,
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”,
 • 3 – miesięczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oraz dodatkowego doświadczenia zawodowego.

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/009/UE

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.