Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz
 • do spraw obsługi sekretariatu członka Kierownictwa Ministerstwa Finansów
 • w Wydziale Prezydialno-Organizacyjnym Biura Ministra

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie przeglądu korespondencji jawnej i zastrzeżonej wg hierarchii ważności i terminowości spraw, komputerowa ewidencja korespondencji jawnej, rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją, nadzorowanie właściwego jej przepływu
 • prowadzenie spraw związanych ze służbowymi krajowymi i zagranicznymi wyjazdami członka Kierownictwa
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w celu koordynacji i wsparcia bieżącej pracy członka Kierownictwa oraz terminowej realizacji zadań
 • przygotowywanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi
 • wyszukiwanie informacji, redagowanie krótkich pism, przekazywanie poleceń i ustaleń właściwym osobom w celu bieżącego wsparcia pracy członka Kierownictwa
 • obsługa połączeń telefonicznych, faksowych oraz przyjmowanie i wysyłanie korespondencji pocztą elektroniczną
 • obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych, zamawianie prasy, dbałość o zaopatrzenie sekretariatu w niezbędne artykuły biurowe i spożywcze
 • segregowanie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji oraz jej archiwizowanie w określonym czasie, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Nietypowe godziny pracy (praca dwuzmianowa).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • wysoka kultura osobista
  • umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność pracy w zespole
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie kierunkowe sekretarskie
 • przeszkolenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających odbyte przeszkolenie, posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa, dodatkowego wykształcenia oraz dodatkowego doświadczenia.

Termin składania dokumentów:

  27-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/119/BMI

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.