Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz kierownika jednostki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grenadierów 73/75
  04-007 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII w celu zapewnienia prawidłowej pracy Komendanta i Zastępców Komendanta Rejonowego;
 • pośredniczenie pomiędzy Komendantem i Zastępcami Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII a policjantami, pracownikami cywilnymi Policji, przedstawicielami instytucji państwowych i prywatnych oraz obywatelami (rejestrowanie i przekazywanie korespondencji, przekazywanie poleceń służbowych, organizowanie oficjalnych spotkań) w celu zapewnienia prawidłowej obsługi kancelaryjnej;
 • udzielanie informacji interesantom a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych w celu umożliwienia dostępu do żądanej informacji;
 • prowadzenie ewidencji przepisów resortowych;
 • prowadzenie ewidencji faktur i rachunków wpływających do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII i podległych komisariatów Policji;
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich kadry kierowniczej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII oraz policjantów Wydziału Wspomagającego;
 • przygotowywanie dokumentów do składnicy akt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa;
  – kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na pierwszym piętrze;
  – praca przy oświetleniu mieszanym;
  – wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
  – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak windy i podjazdów wewnątrz budynku);
  – przy wejściu do budynku zainstalowana jest platforma przyschodowa.
  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,1938 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera, urządzeń biurowych;
  • umiejętności interpersonalne i współpracy;
  • umiejętność planowania i organizacji pracy;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające.

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • wiedza z zakresu funkcjonowania jednostki Policji, obiegu dokumentów itp.;
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
  ul. Grenadierów 73/75
  04-007 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, analiza ofert, rozmowa kwalifikacyjna. Nie zwracamy nadesłanych ofert.