Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz kierownika urzędu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
  ul. Kleczkowska 52
  50-227 WrocławMiejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
  ul. Kleczkowska 52
  50-227 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw administracyjnych nadzoru nad żeglugą w tym m.in prowadzenie zestawień komunikatów RZGW i IMGW, wydawanie zezwoleń na imprezy na wodzie, prowadzenie postępowanie mandatowego i rozliczanie bloczków mandatowych, weryfikacja wpisów w żeglarskich książeczkach pracy
 • zbieranie bieżących informacji dotyczących warunków żeglugi i przekazywanie ich inspektorom nadzoru nad żeglugą;
 • prowadzenie sekretariatu i spraw kancelaryjnych;
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą dyrektora z innymi instytucjami, w tym organizowanie spotkań, zebrań, konferencji oraz uczestnictwo w wybranych spotkaniach i konferencjach;
 • współpraca z archiwum zakładowym m.in. porządkowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej oraz przekazywanie jej do archiwum zakładowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, kontakty z petentami; • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer, skaner, kserokopiarka, telefax  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, poczty elektronicznej,
  • umiejętność obsługi telefaksu, kserokopiarki i skanera;
  • umiejętność poprawnego sporządzania pism urzędowych;
  • kreatywność;

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego;
 • znajomość zasad funkcjonowania w administracji publicznej (kodeks postępowania administracyjnego)
 • wykształcenie wyższe: prawo, administracja, filologia, historia (specjalizacja archiwalna), archiwistyka
 • ukończenie kursu kancelaryjno – archiwalnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Żeglugi Śródlądowej
  Kleczkowska 52
  50-227 Wrocław

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Maksymalne wynagrodzenie: 2154,92 zł brutto