Archiwum Państwowe w Płocku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjnych
 • w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Płocku
  ul. Kazimierza Wielkiego 9b
  09-400 Płock

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie użytkowania budynków (w tym w Kutnie i w Łęczycy) i pomieszczeń biurowych, zabezpieczanie przed pożarem i włamaniem
 • kierowanie pracą Działu Administracyjno-Gospodarczego
 • prowadzenie spraw lokalowych, dokumentacji własnościowej budynków Centrali i Oddziałów wKutnie i w Łęczycy, w tym prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz rejestrów przewidzianych zarządzeniami wewnętrznymi
 • zlecenie, koordynacja, organizacja oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem robót przy remontach bieżących, kapitalnych i inwestycyjnych
 • zlecanie i nadzorowanie przeglądów technicznych budynków, konserwacji instalacji i urządzeń w budynku AP w Płocku
 • przygotowywanie zapytań ofertowych, projektów umów, instrukcji i procedur z zakresu spraw administracyjnych oraz nadzór nad umowami już zawartymi, a także przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania postępowań przetargowych w celu zapewnienia realizacji wykonywanych zadań
 • współpraca z dostawcami, zleceniobiorcami i wykonawcami w zkresie świadczonych przez nich usług oraz urzędami w zakresie wszelkich spraw administracyjnych
 • sprawowanie nadzoru nad sprawnością urządzeń i sieci komputerowej oraz nadzorowanie ich bieżącej konserwacji przez podmioty zewnętrzne w celu sprawnego realizowania zadań przez Archiwum

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontakty z przedstawicielami firm i urzędów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • pokój pracownika znajduje się na II piętrze, zabytkowy budynek wielokondygnacyjny posiada windę nieprzystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, na wyższych kondygnacjach brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych (podjazdów, toalet oraz drzwi o odpowiedniej szerokości), praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w dziale gosdpodarczym lub administracyjno-gospodarczym w jednostce budżetowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomośc ustawy o zamówieniach publicznych,
  • znajomośc przepisów Kodeksu pracy
  • znajomość przepisów prawa budowlanego
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • znajomośc ustawy o służbie cywilnej
 • znajomośc przepisów bhp i ppoż.
 • 1 rok stażu pracy w dziale zamówień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy wraz z zakresem wykonywanych czynności
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe w Płocku
  ul. Kazimierza Wielkiego 9B
  09-400 Płock
  sekretariat dyrektora – I piętro

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.