Archiwum Państwowe w Radomiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjnych i kadr
 • Dziale Administracyjno-Gospodarczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Radomiu
  ul. Wernera 7
  26-600 Radom

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu
 • rejestrowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • ewidencjonowanie czasu pracy i absencji
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwanie i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • ustalanie świadczeń i decyzji dotyczących pracowników
 • sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu spraw kadrowych
 • zakładanie i prowadzenie teczek osobowych
 • prowadzenie archiwum zakładowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakt z klientami zewnętrznymi co najmniej kilka razy dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w komórce kadrowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego
  • znajomość przepisów kancelaryjnych
  • znajomość przepisów dotyczących prowadzenia archiwum zakładowego
  • znajomość ustawy Kodeks pracy
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów wykonawczych do w/w ustaw

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe specjalistyczne z zakresu kadr
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji państwowej
 • umiejętnośc obsługi programów zawiązanych z prowadzeniem kadr i spraw administracyjnych
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • praca w archiwum zakładowym
 • przedstawienie kopii dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe w Radomiu
  Wernera 7
  26-600 Radom

Inne informacje:

  – Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
  – Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego),
  – Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
  – Dokumentów nie odsyłamy, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (48) 377-90-50
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.