Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

 • Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw budowlanych
 • w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37 – 700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia w celu przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonawcy robót budowlanych lub remontowych,
 • sporządzanie wniosków w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i innych dokumentów formalno – prawnych (Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Raport oddziaływania na środowisko) niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych,
 • dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostki projektowe w celu stwierdzenia kompletności i zgodności pod względem formalno – prawnym dokumentacji projektowej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
 • uczestniczenie w przygotowaniu rozliczenia środków trwałych w celu prawidłowego zakończenia prowadzonych inwestycji,
 • dokonywanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich oraz gwarancyjnych w celu sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • dokonywanie odbiorów robót w celu prawidłowego zakończenia robót budowlanych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy zlokalizowane w 4-piętrowym budynku z windą, przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne
  wynagrodzenie zasadnicze: ok. 2.923,19 zł. brutto

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej,
  • umiejetność sporządzania kosztorysów,
  • znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • umiejętności interpersonalne: umiejętność argumentowania i przekonywania oraz asertywność jako czynniki niezbędne przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

wymagania dodatkowe

 • wskazanym jest posiadanie uprawnień do projektowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia,
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • aktualne orzeczenie o stopnie niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).
 • kopie świadectw pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji,
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentów:

  23-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,
  Mickiewicza 34,
  37-700 Przemyśl

Inne informacje: