Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Wydziale do spraw Zdrowia Psychicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46
  01-171 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów i teren woj. podkarpackiego
 • 1. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 (2 dni w tygodniu).
  2. SP ZOZ w Leżajsku, ul. Leśna 22 (2 dni w tygodniu).
  3. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie, ul. Kochanowskiego 17 / Centrum Medyczne w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5 (1 dzień w tygodniu – przemiennie).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomaganie w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
 • wyjaśnianie lub pomaganie w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,
 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnienie pacjentom dostępu do informacji prawnej,
 • prowadzenie czynności związanych z badaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta,
 • przetwarzanie danych o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju prowadzonych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca poza siedzibą urzędu,
  – wystąpienia publiczne,
  – wyjazdy służbowe,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na terenie podmiotu leczniczego
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony praw,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • znajomość Konstytucji RP,
  • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • znajomość: Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeku cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej,
  • bardzo dobra organizacji pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres,
  • asertywność i umiejętność przekonywania,
  • nieposzlakowana opinia,

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochrona zdrowia, ochroną praw pacjenta, postępowaniem administracyjnym lub kontrolą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie podyplomowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w obszarze związanym z ochrona zdrowia, ochroną praw pacjenta, postępowaniem administracyjnym lub kontrolą.

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór nr 19/2016 WZP Rzecznik – Rzeszów i woj. podkarpackie”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3100,00 zł brutto
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę nadaną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data nadania). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-57, a także na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie zobowiązana do dostarczenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.