Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji oraz bieżące naliczanie wynagrodzeń pracownikom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkom komisji lekarskich przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Przygotowanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych.
 • Realizacja polityki kadrowej, w tym prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz pozostałych grup pracowniczych.
 • Kompletowanie oraz składanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych.
 • Okresowe rozliczanie podatku dochodowego oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów do urzędu skarbowego.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym;
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  – Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w komórce kadrowej lub finansowej w administracji publicznej, w tym 1 rok w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.
  • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia, bardzo dobra znajomość obsługi komputera z zakresu pakietu MS Office.
  • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Znajomość ustawy Kodeks pracy.
  • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Znajomość ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących wyższe stanowiska państwowe.
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych:
  • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków organizowania szkoleń w służbie cywilnej; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców;
  • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
  • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentów potwierdzających 2 lata pracy w komórce kadrowej lub finansowej w administracji publicznej, w tym 1 rok w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46
  01-171 Warszawa

  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór nr 21/2016”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3200,00 zł brutto
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-57, a także na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.