Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie obsługi prawnej urzędu,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia praw pacjentów,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów, obsługa infolinii działającej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, a także przyjmowanie pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do Biura,
 • wskazywanie pacjentom/wnioskodawcom przysługujące im środki prawe,
 • wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Wydziału Prawnego zlecone przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektora Wydziału Prawnego, Dyrektora Generalnego, Zastępcę Rzecznika lub Rzecznika.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
  – krajowe wyjazdy służbowe,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, zainstalowane windy/podjazdy, odpowiednio dostosowana toaleta.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego związane ze stosowaniem prawa w praktyce w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość zasad tworzenia prawa i ogłaszania aktów prawnych,
  • umiejętność analizy przepisów prawa cywilnego i postępowania cywilnego,
  • umiejętność zrozumiałego tłumaczenia przepisów prawa w rozmowie bezpośredniej oraz za pośrednictwem infolinii,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • otwarty stosunek do klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających roczne doświadczenia zawodowego związane ze stosowaniem prawa w praktyce w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór nr 16/2016”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3100,00 zł brutto
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę nadaną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data nadania). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-57, a także na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl w zakładce ”praca”.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.