Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Interwencyjno-Poradniczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46
  01-171 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa ogólnopolskiej, bezpłatnej infolinii – udzielanie informacji związanych z prawami pacjenta oraz systemem ochrony zdrowia,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Biura oraz obsługa klientów zgłaszających się osobiście w siedzibie urzędu,
 • podejmowanie interwencji w przypadkach tego wymagających, tj. w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, a po wyjaśnieniu i potwierdzeniu naruszenia prawa/praw pacjenta przekazywanie sprawy do wszczęcia postępowania przez inne komórki organizacyjne Biura,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie podejmowanych spraw,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie podejmowanych spraw,
 • analizowanie skarg pacjentów pod kątem określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy,
 • prowadzenie edukacji w środowisku pacjentów o ich uprawnieniach, wynikających z przepisów prawa oraz zasadach działania systemu zdrowotnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – wyjazdy służbowe,
  – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w instytucji związanej z ochroną zdrowia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z aktami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość prawa cywilnego i karnego w stopniu podstawowym,
  • otwarte podejście do klienta,
  • umiejętność czynnego słuchania i analizowania pozyskiwanych informacji,
  • umiejętność argumentowania, przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność pracy w zespole oraz działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość,
  • asertywność,
  • kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w instytucji związanej z ochroną zdrowia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór nr 22/2016”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3100,00 zł brutto
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę nadaną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data nadania). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-57, a także na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl w zakładce ”praca”.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.