Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw utrzymania infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną
 • w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Zielonej Górze
  65-950 Zielona Góra,
  ul. Boh. Westerplatte 31

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza stanu technicznego infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną,
 • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • opiniowanie projektów budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną realizowanych przez Oddział i innych inwestorów,
 • załatwianie spraw formalnych związanych z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych na dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • współpraca z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów. Współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli nacisków osi, masy i wymiarów pojazdów ciężarowych,
 • przeprowadzanie kontroli dróg utrzymywanych w systemie „Utrzymaj Standard”.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  Praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału,
   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
  – budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac a także są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego,
  • obsługa komputera w tym dobra znajomość programów pakietu MS Office, AutoCad,
  • prawo jazdy kat.B.,
  • analityczne myślenie.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie techniczne o kierunku: elektrycznym lub elektromechanicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym lub drogowym,
 • 1 rok doświadczenia w obszarze drogownictwa, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie określone w wymaganiach, (np. świadectwa pracy, umowy – w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty).

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra

Inne informacje:


  Informacja o metodach naboru:
   weryfikacja nadesłanych dokumentów,
  – rozmowa kwalifikacyjna,
  – w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzony test wiedzy.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,68
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/110427766-wzor_oswiadczenia.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 68 328 85 11.