Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych
 • Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział GDDKiA w Rzeszowie
  35-959 Rzeszów
  Ul. Legionów 20

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie danych do opracowania i aktualizacji dokumentacji planowania cywilnego, w tym Planu Zarządzania Kryzysowego Oddziału, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, Raportu cząstkowego oraz procedur realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Współdziałanie w przygotowaniu i wykonaniu procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej,
 • gromadzenie danych oraz dokonywanie oceny zagrożeń występujących na terenie Oddziału. Aktualizuje zagrożenia. Współdziałanie z Punktem Informacji Drogowej Oddziału w zakresie monitorowania i patrolowania przez służby liniowe Rejonów sytuacji kryzysowej oraz utrudnień na sieci dróg spowodowanych zagrożeniami,
 • współdziałanie w organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w Oddziale oraz przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Oddziału dotyczące zasad, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg,
 • opracowywanie wybranej dokumentacji planowania operacyjnego oraz programowania obronnego w zakresie zadań wyznaczonych dla Oddziału na wypadek zaistnienia sytuacji szczególnych zagrożeń. Uczestniczenie w przedsięwzięciach szkoleniowych, ćwiczeniach i treningach organizowanych przez jednostki nadrzędne,
 • współdziałanie w realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej Oddziału na potrzeby obronne państwa, Sił Zbrojnych RP i przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia NATO, zabezpieczenia realizacji zadań w ramach wsparcia państwa gospodarza /HNS/ oraz współpracy cywilno- wojskowej /CIMIC/,
 • współdziałanie przy opracowaniu dokumentów związanych z przejściem Oddziału na strukturę organizacyjną jednostki zmilitaryzowanej z władzami samorządowymi i wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie uzupełnienia istniejących stanów osobowych i zasobów sprzętowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z wyjazdami służbowymi na terenie kraju,
  -obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  -praca w biurze i w terenie ( teren działania Oddziału).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
  -wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  -budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
  -praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
  -podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,
  – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wykonywanych na stanowisku lub w drogownictwie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
  • znajomość Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  • znajomość statutowych zadań GDDKiA w tym Oddziału.

wymagania dodatkowe

 • wyższe techniczne związane ze specyfiką instytucji-drogownictwo,
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu znajomości infrastruktury transportowej, w tym o znaczeniu obronnym,
 • znajomość zagadnień zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych,
 • szkolenia z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, z zakresu obsługi programów pakietu Office,
 • dyspozycyjność, umiejętność współpracy i współdziałania,
 • sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe i znajomość zagadnień dot. infrastruktury drogowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:


  Informacja o metodach naboru:
  – analiza złożonych aplikacji,
  – pisemny test wiedzy (w przypadku dużej ilości aplikacji spełniających wymagania formalne)
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (17) 85-340-71 nr wew.214.