Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Ocen i Monitoringu Środowiska w Zespole ds. Kontroli w Departamencie Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola wybranych inwestycji drogowych pod kątem: poprawności prowadzenia prac budowlanych w zakresie ochrony środowiska; poprawności prowadzenia nadzoru środowiskowego na terenie budowy; poprawności zastosowanych urządzeń ochrony środowiska i przyjętych rozwiązań w tym zakresie na realizowanych i zrealizowanych inwestycjach drogowych,
 • koordynacja, nadzór, sprawdzanie i weryfikacja prowadzonych przez Oddziały GDDKiA pomiarów monitoringowych stanu środowiska,
 • koordynacja, wsparcie i współpraca z Oddziałami podczas składania wyjaśnień lub podejmowania dodatkowych działań wymaganych przez inne organy administracyjne, Komisje Europejską lub inne organy wspólnotowe,
 • weryfikacja i opiniowanie opisów przedmiotu zamówienia (OPZ) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)dotyczących dokumentacji środowiskowej w szczególności analiz po realizacyjnych, przeglądów ekologicznych i wyników monitoringu abiotycznego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • udzielanie odpowiedzi na skargi, interpelacje i zapytania związane z udostępnianiem informacji publicznej, informacji o środowisku oraz zagadnieniami środowiskowymi w odniesieniu do dróg krajowych,
 • opiniowanie i analizowanie aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, strategii, wytycznych oraz innych dokumentów przygotowanych przez inne resorty,
 • koordynacja i nadzór opracowania i gromadzenie materiałów do publicznego wykazu danych o środowisku oraz na potrzeby instytucji finansowych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca pod presją czasu,
  2. praca administracyjno-biurowa wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności,
  3. podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  4. większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  5. praca przy monitorze ekranowym powyżej 6 godzin dziennie,
  6. praca w siedzibie urzędu, możliwa również praca poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach, nierównej i błotnistej nawierzchni, w niesprzyjających warunkach pogodowych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. praca przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka,
  2. praca w budynku wielopiętrowym, stanowisko pracy zlokalizowane w wieloosobowych pokojach biurowych,
  3. budynek wyposażony jest w windy – klatka schodowa oddzielona drzwiami z samozamykaczem,
  4. pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze w siedzibie przy ul. Wroniej,
  5. w przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  6. w trakcie wykonywania obowiązków wymagane jest poruszanie się po różnych poziomach budynku biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynieria środowiska lub nauki przyrodnicze,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrona środowiska lub ochrona zdrowia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu: ochrony środowiska w zakresie budowy i eksploatacji dróg; zakresu udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność wykorzystywania oprogramowania GIS w zakresie wykonywania analiz przestrzennych,
  • prawo jazdy kat.B
  • znajomość jęz. angielskiego na poziomie dobrym (B1)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub geografii,
 • duża wiedza ogólna z zakresu ochrony środowiska,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej i/lub doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji środowiskowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w ogłoszeniu,
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie zawarte w wymaganiach dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  10-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kadr i Szkoleń
  00-874 Warszawa
  Ul. Wronia 53 (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DŚR 2)

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Informacja o metodach naboru:
  – test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne (pow. 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna
  Etat współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,30.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375-89-90