Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich
 • w Wydziale Mostów Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań mostowych, w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontrolowanie wykonawstwa robót, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działaniami prowadzonymi przez Rejony w zakresie bieżącego utrzymania i remontów obiektów inżynierskich,
 • określanie potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich, przygotowywanie propozycji podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich dla Rejonów,
 • udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • uzgadnianie i opiniowanie pod względem technicznym dokumentacji projektowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestnictwo w Radach, proponowanie zmian technologicznych na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • przygotowywanie materiałów przetargowych, opracowywanie części technicznej dokumentacji przetargowych na roboty utrzymaniowe,
 • ustalanie warunków technicznych lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem ochrony i ochroną przeciwlodową i przeciwpowodziową mostów, współpraca ze Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych.
   praca w trudnych warunkach (na wysokości, nad wodą, pod ruchem, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach rewizyjnych).
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
  podczas pobytu w terenie, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obiektów inżynierskich
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz Prawa Zamówień Publicznych,
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe mostowe lub drogowo – mostowe,
 • przeszkolenie w zakresie Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obiektów inżynierskich (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „SPEC-WM”)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,14
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.