Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjnych i zaplecza
 • w Rejonie Nowy Targ Oddziału w Krakowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Targ
 • – Teren działania Rejonu Nowy Targ z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 12a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, okresowymi przeglądami technicznymi budynków Rejonu oraz zabezpieczeniem p.poż., organizacja i nadzór spraw związanych z utrzymaniem czystości i dozorowaniem obiektów Rejonu;
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych z zakresu zadań administracyjno-gospodarczych oraz uczestnictwo w Komisjach odbioru robót;
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką materiałową w zakresie wykonywanym przez Rejon, sporządzanie planów zapotrzebowania na materiału biurowe, artykuły higieniczne oraz materiały eksploatacyjne;
 • zlecanie przeglądów, napraw oraz remontów sprzętu i pojazdów zgodnie z zawartymi umowami, sporządzanie raportów zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów;
 • prowadzenie spraw BHP w zakresie zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej, posiłki regeneracyjne;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych;
 • prowadzenie dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych oraz nadzór nad archiwizacją dokumentów wytwarzanych w Rejonie;
 • realizacja zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
  – praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
  – praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi
  – możliwe wyjazdy służbowe. W przypadku wyjazdów służbowych korzystanie z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, w siedzibie Rejonu, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  – pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania nieruchomościami i/lub zarządzania flotą samochodową,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office
  • znajomość przepisów z zakresu: Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Ochrony Środowiska,
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • wyższe budowlane, administracyjne, ekonomiczne lub z zakresu zarządzania
 • 0,5 roku w jednostkach administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie zawodowe w obszarze administrowania nieruchomościami i/lub zarządzania flotą samochodową (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  20-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków
  (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – Specjalista ds. administracyjnych i zaplecza – Rejon Nowy Targ)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – II etap – pisemny test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne (powyżej 8),
  – III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy z pisemnego testu wiedzy uzyskają min 70 % punktów, a w przypadku braku testu pisemnego, z wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,97
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 417-21-44, 417-21-33.