Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych
 • w Wydziale Realizacji, Zespół Kierownika Projektu KP-2 Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra
 • Oddział w Zielonej Górze
  Zespół Kierownika Projektu KP-2, ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin
  oraz teren działania Oddziału

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac,
 •  udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji,
 •  udział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych,
 •  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie badań i nadzorów archeologicznych oraz postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań,
 •  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji,
 •  współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracji w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji,
 •  prowadzenie sprawozdawczości, sekretariatu ZOPI, archiwizowanie dokumentów budowy oraz przekazywanie właściwych dokumentów do Archiwum zakładowego, do rejonów i do wydziału mostów,
 •  prowadzenie monitoringu terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów na zadaniach inwestycyjnych oraz przygotowywanie rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów ich wygaśnięcia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek – siedziba Zespołu KP nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi pakietu Office w szczególności programów Excel i Word;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe drogowe lub mostowe,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, FIDIC oraz ustawy o drogach publicznych,
 • 0,5 roku doświadczenia w jednostkach administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie określone w wymaganiach, (np. świadectwa pracy, umowy – w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty).

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
   weryfikacja nadesłanych dokumentów,
  – rozmowa kwalifikacyjna,
  – w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzony test wiedzy.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,03
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/110427766-wzor_oswiadczenia.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 68 328 85 11.