Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ochrony środowiska i archeologii
 • w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenianie raportów, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, ekspertyz, inwentaryzacji przyrodniczych, operatów wodnoprawnych) i na etapie realizacji,
 • zlecanie zagadnień z zakresu wykonania badań stanu środowiska i działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg,
 • przygotowywanie materiałów i współuczestniczenie w sprawach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska oraz działania porealizacyjne,
 • uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z procesem wyłaniania wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo sondażowych oraz nadzorów archeologicznych dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji,
 • współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Departamentem Środowiska oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie,
 • ewidencjonowanie i gromadzenie wyników badań w zakresie monitoringu, działań porealizacyjnych i korzystania ze środowiska oraz współpraca w zakresie zadrzewień z pionem zarządzania drogami i mostami,
 • prowadzenie korespondencji z zakresu ochrony środowiska dla powierzonych zadań,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych (w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, radach budowy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, udział w naradach, szkleniach, konferencjach oraz pracach międzyoddziałowych grup zadaniowych).
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
   podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub leśnictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub drogownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko,
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: oceny oddziaływania na środowisko, prawo wodne, ochrona środowiska, ochrona przyrody, KPA, prawo budowlane, zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu KPA, prawa zamówień publicznych, znajomość zagadnień z dziedziny archeologii, praw wodnego, prawa budowlanego, spec ustawy drogowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub drogownictwa (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „SPEC-WOŚ”)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,75
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.