Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw utrzymania dróg
 • w Rejonie Nowy Targ Oddziału w Krakowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GDDKiA Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Targ
 • Rejon Nowy Targ
  34-400 Nowy Targ
  ul. Składowa 12a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanych z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg wraz z gospodarką materiałową z tym związaną;
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania przetargowe;
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg i odbiorów robót oraz przeglądów obiektów mostowych;
 • przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych;
 • uczestnictwo w komisjach odbioru robót zlecanych;
 • realizacja zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania rejonu ( w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie), praca również w godzinach nocnych,
  – realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wiąże się z bezpośrednią obsługą petentów i wymaga od zatrudnionego na tym stanowisku właściwego podejścia do klienta, tj. dokładnej analizy przedstawionej sprawy a w konsekwencji jasnego i precyzyjnego przekazania wyczerpujących informacji,
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych,
  – podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe drogowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych, prawo o ruchu drogowym,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • kursy lub szkolenia w zakresie zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie zawodowe w drogownictwie lub administracji publicznej w obszarze utrzymania dróg (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnieni a i zajmowane stanowisko).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków
  (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – Specjalista ds. utrzymania dróg – Rejon Nowy Targ)

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,97.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 417-21-44, 417-21-33.