Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Realizacji, Oddziału GDDKiA w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Wydział Realizacji
  Poznań, ul. Gajowa 6, i na terenie działania Oddziału Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie monitoringu realizowanych zadań, poprzez wykonywanie sprawozdań i materiałów dokumentujących postęp prac oraz przekazywanie na bieżąco dane o finansowej realizacji zadań odpowiednim komórkom organizacyjnym,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy przygotowaniu dokumentów o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz przy aktualizacji programów inwestycyjnych, kart projektów, planów finansowych ,
 • kompletowanie dokumentów dotyczących realizowanych zadań, prowadzenie bazy danych o kontraktach, umowach i zleceniach oraz przekazywanie danych niezbędnych do przejęcia środka trwałego,
 • sporządzanie sprawozdania z zakresu okresów gwarancyjnych, rękojmi i zabezpieczeń. Przekazywanie danych dotyczących zrealizowanych zadań,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania dokumentów przetargowych,
 • analizowanie i kontrolowanie faktur oraz dokumentów potwierdzających płatność, załączonych do protokołów odbiorów,
 • udział w przygotowaniu kosztorysów inwestorskich dotyczących robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie weryfikacji zajęć wierzytelności firm realizujących zadania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B,
  • obsługa komputera w zakresie Pakiet Office w szczególności programów Excel i Word,
  • znajomość przepisów Prawo budowlane ,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, budowlane, drogowe lub mostowe,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • znajomość procedur FIDIC,
 • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopia prawa jazdy,
 •  kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 0,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: specjalista-I-4-zastępstwo)


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
  – etap II- test wiedzy,
  – etap III- rozmowy kwalifikacyjne.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1.84

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 1111).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (61) 864-63-18.