Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw monitoringu jakości robót
 • w Wydziale Planowania i Rozwoju Departamentu Technologii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53,
  00-874 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w tworzeniu Monitoringu Jakości Robót (MJR) oraz Rankingu Wykonawców (RW) zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • współpraca z Departamentem Realizacji Inwestycji oraz Departamentem Zarządzania Drogami i Mostami w celu poprawy jakości wykonywanych robót na drogach krajowych;
 • współpraca z Wydziałami Technologii – Laboratoriami Drogowymi w zakresie jakości robót realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • współpraca z Departamentem Zarządzania Drogami i Mostami przy organizacji kampanii pomiarowej DSN w zakresie działań związanych z przygotowaniem sprzętu do pomiarów;
 • współpraca z Wydziałami Technologii – Laboratoriami Drogowymi oraz ośrodkami naukowymi i instytutami badawczymi w zakresie problematyki związanej z diagnostyką stanu nawierzchni;
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań, raportów i analiz dotyczących poszczególnych asortymentów robót w celu oceny jakości realizowanych robót, analizy trendów i rekomendacji mogących pozytywnie wpłynąć na jakość robót;
 • udział w prowadzeniu obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Departamentu;
 • udział w szkoleniach, naradach i seminariach organizowanych przez jednostki zewnętrzne i zagraniczne w zakresie technologii robót drogowych i diagnostyki stanu nawierzchni.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  – większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  – praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
  – praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – praca w pokoju wieloosobowym,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa komunikacyjnego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budowy i utrzymania dróg oraz materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym lub administracji drogowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu technologii robót drogowych
  • znajomość przepisów prawnych związanych z procesem realizacji inwestycji drogowych: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o normalizacji, Ustawy o systemie oceny zgodności, Ustawy o wyrobach budowlanych
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
  • komunikatywność, umiejętność interpretacji przepisów, umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie technologii budowy dróg
 • znajomość oprogramowania MS ACCESS
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenie zawodowego w obszarze budowy i utrzymania dróg oraz materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym lub administracji drogowej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kadr i Szkoleń
  Wronia 53
  00-874 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i na liście motywacyjnym „DT 2”

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 375 89 50, (22) 375 86 18