Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Zarządzania Ruchem w Wydziale Rozwoju i Strategii Poboru Opłat

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GDDKiA, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie i koordynacja zadań w zakresie projektu wsparcia i utrzymania manualnego systemu poboru opłat na autostradzie A4 Wrocław – Katowice, na odcinku Wrocław – Sośnica
 • weryfikacja zbiorczych informacji, dotyczących kwestii technicznych wsparcia i utrzymania manualnego systemu poboru opłat na autostradzie A4 Wrocław – Katowice na odcinku Wrocław – Sośnica, na potrzeby innych jednostek organizacyjnych oraz organów zewnętrznych,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje oraz stanowiska posłów na Sejm RP oraz Sejmu RP wraz z jego Komisjami, w zakresie wykonywanych zadań,
 • udział w spotkaniach/posiedzeniach oraz w spotkaniach zewnętrznych. Przygotowywanie notatek, informacji, protokołów oraz innych pisma i dokumentów o charakterze wewnętrznym w zakresie prowadzonych spraw,
 • koordynacja współpracy z doradcami w zakresie operacyjnym KSPO, a także współpraca z innymi komórkami GDDKiA, z innymi organami administracji publicznej,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje oraz stanowiska posłów na Sejm RP oraz Sejmu RP wraz z jego Komisjami,
 • udział w pracach komisji przetargowych dla przetargów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Strategii Poboru Opłat,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wyjazdy służbowe,
  – działanie pod presją czasu i terminów
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (partner prywatny, doradcy).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa, przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
  – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ­znajomość ustaw o drogach publicznych oraz o autostradach płatnych i KFD,
  • ­ umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie środowiska Windows i pakietu MS Office,
  • ­rok doświadczenia zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • ­ wykształcenie wyższe techniczne – profil budowlany, transportowy, informatyczny bądź pokrewny,
 • ­ znajomość angielskiego na poziomie B1,
 • ­ wiedza z zakresu infrastruktury drogowej,
 • ­ wiedza z zakresu procesu inwestycyjnego,
 • ­ umiejętność ustalania priorytetów i działania we właściwy sposób w sytuacjach kryzysowych,
 • ­ umiejętność pracy w zespole,
 • ­ umiejętność analitycznego myślenia,
 • ­ znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • ­ doświadczenie w pracy w administracji publicznej i/lub w podmiotach zaangażowanych w realizację projektów liniowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów p[potwierdzających wymagane doświadczenia dodatkowe.

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kadr i Szkoleń
  ul. Wronia 53,
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DZR 3)

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo
  Informacja o metodach naboru:
  ­ test w przypadku dużej liczby zgłoszeń (powyżej 10 kandydatów),
  ­ rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375 87 26.