Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowym Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • Wydział Technologii-Laboratorium Drogowe
  ul. Przęsłowa 3
  25-671 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • analiza wyników przeprowadzonych badań lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • monitorowanie terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • analiza i sprawdzanie pod względem merytorycznym dostarczanych recept na mieszanki mineralno-asfaltowe,
 • pobieranie w terenie, transportowanie i przygotowywanie prób,
 • współpraca z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • kontrola ilości oraz stanu odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
  – praca w trudnych warunkach,
  – wykonywanie badań laboratoryjnych wymaga wysiłku fizycznego,
  – praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -przy pracy możliwy kontakt z: rozpuszczalnikami organicznymi, oparami chemikaliów, produktami ropopochodnymi, zapyleniem, wysoką temperaturą,
  – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,
  – w trakcie wykonywania obowiązków wymagane jest poruszanie się po różnych poziomach budynku,
  – budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac , a także nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach konieczność przebywania na wysokościach, po ruchem i w hałasie,
  – w przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo
  z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
  • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu Microsoft Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa,
 • wiedza z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN EN ISO/IEC 17025.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg ( np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 •  kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – II etap – pisemny sprawdzian wiedzy w przypadku gdy warunki formalne spełni co
  najmniej 8 kandydatów,
  – III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy z pisemnego sprawdzianu wiedzy uzyskają min 75% punktów a w przypadku nie przeprowadzenia sprawdzianu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,10
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. Nr 2014.1111 z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (41) 34-03-924.