Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ochrony pasa drogowego
 • w Rejonie w Zamościu, w Oddziale w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Lublinie
  ul. Ogrodowa 21
  20-075 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • Teren działania Rejonu w Zamościu mającego siedzibę w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości spraw związanych z zajęciem pasa drogowego, przygotowywanie decyzji administracyjnych, umów dzierżawy i porozumień,
 • współpraca z Wydziałami Oddziału i urzędami administracji publicznej w zakresie przygotowywania opinii w sprawie lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym,
 • prowadzenie kontroli pasa drogowego oraz podejmowanie działań w zakresie jego ochrony, w tym wszczynanie postepowań administracyjnych w sprawach zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie uzgadniania dokumentacji dotyczących umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym,
 • współpraca z Wydziałem Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego w sprawach dot. zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego i zagospodarowania w pasie drogowym,
 • prowadzenie korespondencji i udział w spotkaniach z urzędami samorządowymi oraz lokalnymi społecznościami w sprawach związanych z ochrona pasa drogowego
 • realizacja zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału,
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe drogowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie lub administracji publicznej w obszarze utrzymania dróg,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawa budowlanego, rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • znajomość rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi oraz ich usytuowanie, kodeks postepowania administracyjnego,
  • dobra umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia z zakresu utrzymania dróg, ochrony pasa drogowego,
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, przynależność do OIIB,
 • roczne doświadczenie w zakresie spraw związanych z zagospodarowaniem i ochroną pasa drogowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie zawodowe w drogownictwie (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Lublinie
  ul. Ogrodowa 21
  20-075 Lublin
  (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy”)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – II etap – pisemny test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne (powyżej 8),
  – III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy z pisemnego testu wiedzy uzyskają min 80 % punktów, a w przypadku braku testu pisemnego, z wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,70
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 534-92-15.