Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw utrzymania dróg
 • w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział Wrocław
  ul. Lotnicza 24
  54-155 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitoring i analiza stanu technicznego dróg oraz określanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych od strony merytoryczno-technicznej, prowadzenie analizy kosztów utrzymania oraz monitoringu wydatków w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na poziomie Oddziału,
 • przygotowywanie opracowań niezbędnych w bieżącej pracy Punktu Informacji Drogowej (PID)-np. Operaty zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie informatorów Zimowego Utrzymania Dróg dla mediów oraz dla Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz uczestniczenie w pracach PID ,
 • odpowiedzialność za terminowość przekazywania informacji (o sytuacjach na drogach, o ruchu drogowym oraz o możliwych objazdach,
 • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych, budowy i przebudowy chodników,
 • prowadzenie działań związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem (m.in. Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych, Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, systemów osłon wizyjno-meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej) oraz prowadzenie spraw związanych z przystankami komunikacyjnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów oraz współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego oraz z Urzędami celnymi w zakresie kontroli nacisków osi , masy i wymiarów pojazdów ciężarowych,
 • współpraca z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz analizowanie i udzielanie odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej,
 • kontrola i prowadzenie wydawania decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach przejazdów pojazdów nienormatywnych krajowych przewoźników drogowych i uzgadniania tras przejazdów oraz wykorzystania dróg w sposób szczególny, kontrolowanie i prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – dyspozycyjność, wyjazdy służbowe na terenie działania Oddziału

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy , warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
  • znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe drogowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 •  kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 •  kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
 •  kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających ewentualne spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  14-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Lotnicza 24
  54-155 Wrocław (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: Z-1)

Inne informacje:


  Ogłoszenie na zastępstwo
  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej z zakresu przepisów o drogach publicznych, inżynierii ruchu oraz przepisów ustawy o służbie cywilnej (podstawowe zagadnienia), a następnie rozmowa kwalifikacyjna z 5 osobami, które uzyskają najlepsze wyniki z części pisemnej postępowania rekrutacyjnego.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,06
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf.

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (071) 33-47-350.