Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw księgowości
 • w Wydziale Finansowo-Księgowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział GDDKiA w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok
 • (i w terenie działania Oddziału)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych, których stroną jest Oddział, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej
 • Aktualizacja i uzgadnianie zapisów w księgach rachunkowych w celu zapewnienia poprawności danych
 • Analiza sald kont rozrachunkowych w celu kontroli terminowego uregulowania zobowiązań
 • Prowadzenie terminowej windykacji wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań, w celu zapewnienia terminowej ich realizacji
 • Kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym w celu potwierdzenia ich poprawności
 • Przygotowanie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego w celu realizacji zawartych umów oraz przekazywanie środków finansowych na konto KFD, prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie
 • Prowadzenie ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej majątku rzeczowego Oddziału w celu ewidencjonowania majątku rzeczowego jednostki
 • Uczestniczenie w rozliczaniu inwentaryzacji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych w celu ustalenia majątku rzeczowego jednostki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
  – wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, faks,
  – bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych – brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,
  • znajomość przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera – MS Office

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości (np. świadectwa pracy, umowy- w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8,15 – 15,00)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,72.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej :http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29.