Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych
 • Oddziału GDDKiA w Białymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział GDDKiA w Białymstoku
  Ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie dokumentacji planowania cywilnego, w tym planu Zarządzania Kryzysowego, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, raportu cząstkowego oraz procedur realizacji zadań zarządzania kryzysowego,
 • analiza zagrożeń występujących na terenie Oddziału. Współpraca z Punktem Informacji Drogowej Oddziału w zakresie monitorowania i patrolowania przez służby liniowe Rejonów sytuacji kryzysowej oraz utrudnień na sieci dróg spowodowanych zagrożeniami,
 • organizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w Oddziale oraz przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne dotyczące zasad, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg,
 • opracowywanie dokumentacji planowania operacyjnego oraz programowania obronnego na wypadek zaistnienia zagrożeń,
 • współpraca w realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej Oddziału na potrzeby obronne państwa, Sił Zbrojnych RP, NATO,
 • współpraca przy opracowywaniu dokumentów związanych z przejściem Oddziału na strukturę organizacyjną jednostki zmilitaryzowanej oraz z władzami samorządowymi i WKU,
 • zapewnienie spójności między planami i zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, w tym stałego dyżuru,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu obrony cywilnej Oddziału oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
  – praca w biurze oraz odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
  – prowadzenie samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, a także poza stałym miejscem pracy – wizje lokalne, rekonesanse dróg, ćwiczenia, treningi, dyżury
  – budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki
  pracy
  – platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”
  • zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych
  • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, o drogach publicznych, o ochronie informacji niejawnych oraz znajomość statutowych zadań GDDKiA, w tym Oddziału.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych, związanych z drogownictwem,
 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia i znajomości zagadnień dotyczących infrastruktury drogowej,
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu znajomości infrastruktury transportowej, w tym o znaczeniu obronnym oraz znajomości zagadnień zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych; z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność współpracy i współdziałania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa pracy).

Termin składania dokumentów:

  13-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8:15 -15:00).


Inne informacje:


  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (uzależniony od liczby kandydatów),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,77
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e mailem o ich terminie.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29.