Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko
 • w Departamencie Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wronia 53

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby raportów o oddziaływaniu na środowisko i innych opracowań środowiskowych,
 • wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanych dróg krajowych oraz proponowanie działań minimalizujących i kompensujących,
 • wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych przed wykonaniem analiz środowiskowych na potrzeby raportów o oddziaływaniu na środowisko, m.in. dla zadań ujętych w POIiŚ,
 • doradzanie i współpraca z Oddziałami GDDKiA, polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki związanej z wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko,
 • doradzanie i współpraca z pracownikami innych Wydziałów Departamentu Środowiska w zakresie wykonywania projektów kompensacji przyrodniczej, oddziaływania przedsięwzięć na poszczególne gatunki fauny i flory oraz innych zagadnień związanych z oddziaływaniem infrastruktury drogowej na środowisko przyrodnicze.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – częste, wielodniowe wyjazdy służbowe, związane z wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczych,
  – stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  – większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 7 godzin,
  – praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy zlokalizowane na IV piętrze,
  – budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
  – praca przy komputerze,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub nauki przyrodnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska lub ochroną przyrody.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych;
  • umiejętność wykonywania analiz oddziaływania inwestycji liniowych na gatunki flory i fauny,
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość aktów prawnych związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody,

wymagania dodatkowe

 •  doświadczenie przy wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych lub opracowywaniu dokumentacji środowiskowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania GIS,
 • dokładność, komunikatywność, umiejętność analizowania i wnioskowania,
 • umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających min. rok doświadczenia zawodowego wymaganego w ogłoszeniu,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kadr i Szkoleń
  00-874 Warszawa
  Ul. Wronia 53 (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DŚR 3)

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Informacja o metodach naboru:
  – test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne (pow. 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna

  Etat współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,3
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375 86 55.