Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw księgowych
 • w Wydziale Finansowo-Księgowym w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział GDDKiA w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych, których stroną jest Oddział,
 • analizowanie i uzgadnianie zapisów w księgach rachunkowych,
 • analizowanie salda kont rozrachunkowych,
 • prowadzenie terminowej windykacji wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań,
 • kontrole formalno-rachunkowe dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych,
 • przygotowywanie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego,
 • prowadzenie ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej majątku rzeczowego Oddziału,
 • udział w rozliczaniu inwentaryzacji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z przepisów o rachunkowości, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość obsługi komputera- pakiet MS Office

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości,
 • znajomość procedur postepowania administracyjnego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:


  Umowa na zastępstwo

  Informacja o metodach naboru:
  – rozmowa kwalifikacyjna, w przypadku dużej liczby kandydatów – test wiedzy.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (17) 85-340-71 nr wew.214.