Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi prawnej, skarg i wniosków
 • na Stanowisku ds. Obsługi Prawnej Oddziału w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Szczecinie
  ul. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno – administracyjnych, w tym w przygotowaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń),
 • współpraca w zakresie zagadnień prawnych – w tym przygotowywanie pozwów, wniosków, pism procesowych do sądów i organów administracji publicznej,
 • nadzorowanie właściwego wykonywania zapisów dotyczących procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a w szczególności przyjmowanie oraz koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków, które wpłynęły do Oddziału, sprawdzanie właściwości rzeczowej i miejscowej skarg i wniosków,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków, które wpłynęły do Oddziału, przechowywanie kopii zarejestrowanych skarg i wniosków oraz przekazywanie zarejestrowanych skarg i wniosków do właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej lub pracownika w Oddziale, Centrali GDDKiA lub organu właściwego do rozpatrzenia skargi i wniosku,
 • sprawdzanie pod względem formalno – prawnym projektów umów oraz innych wystąpień, a także opracowywanie ich tekstów o charakterze nietypowym,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obowiązującej procedury rozpatrywania skarg i wniosków w Oddziale GDDKiA celem wypełnienia obowiązku sprawozdawczego oraz sprawowanie nadzoru nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków przez właściwe komórki organizacyjne Oddziału,
 • interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • przygotowywanie wniosków do komorników sądowych i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem egzekucji sądowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopia dokumentu potwierdzająca roczne doświadczenie w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  08-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Szczecinie
  ul. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta pracy – Stanowisko ds. Obsługi Prawnej”

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – pisemny test wiedzy (organizacja uzależniona od ilości kandydatów),
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (91)43-25-350.