Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi prawnej
 • w Biurze Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • doradztwo prawne i przygotowywanie projektów opinii prawnych, opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów stanowisk przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych przygotowywanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, porozumień, których stroną jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia ich zgodności z prawem, w tym w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • udzielanie zainteresowanym pracownikom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w tym w zakresie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych w celu zapewnienia zgodności z zasadami techniki prawodawczej i prawidłowości procesu legislacyjnego,
 • koordynowanie opiniowania projektów aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych oraz międzyresortowych,
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • opiniowanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Narażenie na korupcję w związku z udziałem w procedurze udzielania zamówień publicznych oraz wydawaniem opinii prawnych. Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody z zakresu właściwości Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  • dobra znajomość przepisów prawa cywilnego,
  • dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
  • dobra znajomość przepisów postępowania administracyjnego,
  • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
  • umiejętność skutecznej komunikacji,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office, LEX),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych, prawa administracyjnego, techniki legislacyjnej,
 • znajomość zasad przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów realizowanych ze środków UE,
 • dobra znajomość zasad techniki prawodawczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej w administracji publicznej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/ odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenie o wykonywaniu/wykonaniu umowy).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych, (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/ odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenie o wykonywaniu/wykonaniu umowy)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu zamówień publicznych, prawa administracyjnego, techniki legislacyjnej (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.)

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie
  „BP specjalista ds. obsługi prawnej – 2”.

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3 740 zł brutto.
  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

  Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 486).

  Planowane techniki i metody naboru:
  Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
  Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
  W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydatkę/kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

  Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 57 92 162.