Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obrotu hurtowego
 • w Departamencie Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie projektów decyzji w zakresie wydawania, zmiany, odmowy oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych celem realizacji obowiązków ustawowych.
 • Bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa, pod kątem zaistniałych sprzeczności i luk oraz inicjowanie projektów zmian.
 • Prowadzenie korespondencji z wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi, hurtowniami farmaceutycznymi i innymi podmiotami w zakresie nadzoru nad obrotem hurtowym.
 • Wydawanie opinii dotyczących podmiotów prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
  Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się
  na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie farmaceutyczne lub prawnicze.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • znajomość Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • umiejętności argumentacji i negocjacji,
  • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze prawa farmaceutycznego lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze prawa farmaceutycznego lub administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Senatorska 12
  00-082 Warszawa

  z dopiskiem: „Specjalista – ds. Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru”


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd – Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.