Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw inspektor ds. obrotu hurtowego
 • w Departamencie Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 5

Adres urzędu

  Warszawa
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie inspekcji u przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, w tym: przeprowadzanie inspekcji w zakresie spełniania wymagań i warunków prowadzenia działalności w obrocie hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwie w obrocie pr. lecz. oraz udział w innych inspekcjach zgodnie ze wskazaniami GIF
 • Opracowywanie raportów z przeprowadzonych kontroli ze szczególnym podkreśleniem stwierdzonych niezgodności i odniesienie ich do przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych GIF oraz akceptacja Harmonogramu Działań Naprawczych (HDN) oraz udział w przygotowywaniu projektów decyzji dotyczących: nakazu usunięcia stwierdzonych niezgodności, unieruchomienia w hurtowni lub jej części
 • Wnioskowanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie udzielenia/zmiany/cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi i wydanie/nie wydanie Certyfikatu GDP w celu realizacji zadań ustawowych GIF lub wpis/zmianę/skreślenie w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi
 • Ocena dokumentacji i opiniowanie warunków prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w związku z wnioskiem o udzielenie/zmianę zezwolenia na ww. działalność lub działalności pośrednictwa w obrocie hurtowym w związku z wnioskiem o wpis/zmianę w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi
 • Pobieranie prób produktów leczniczych w celu wykonania badań potwierdzających jakość produktu leczniczego (w tym podejrzenie sfałszowania)
 • Okresowe planowanie inspekcji; prowadzenie korespondencji z podległymi podmiotami i archiwizacja dokumentacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
  praca pod presją czasu
  wyjazdy służbowe/delegacje/inspekcje.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
  Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się
  na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne (farmaceuta w rozumieniu przepisu art. 2b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich) lub studia drugiego stopnia w zakresie informatyki lub informatyki i ekonometrii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej lub w podmiotach prowadzących obrót hurtowy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • skuteczna komunikacja,
 • myślenie analityczne,
 • radzenie sobie z presją,
 • doświadczenie w pracy w obszarze związanym z nadzorem nad produktami leczniczymi w hurtowni farmaceutycznej lub kierowaniem hurtownią farmaceutyczną,
 • Prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w obszarze związanym z nadzorem nad produktami leczniczymi w hurtowni farmaceutycznej lub kierowaniem hurtownią farmaceutyczną

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Senatorska 12
  00-082 Warszawa

  z dopiskiem: „Specjalista – Inspektor ds. Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd – Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.