Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw monitorowania obrotu produktami leczniczymi
 • w Departamencie Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 5

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zbieranie raportów z hurtowni farmaceutycznych z dokonanych transakcji i stanu magazynowego produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu lub pozostających w obrocie, w tym produktów leczniczych sprowadzanych w trybie art. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla których wydana została decyzja o objęciu refundacj
 • Zbieranie z aptek, punktów aptecznych lub działów farmacji szpitalnej raportów z dokonanych transakcji i stanu magazynowego pr. lecz. dopuszczonych lub pozostających w obrocie, w tym pr. lecz. sprowadzanych w ramach importu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów med.
 • Gromadzenie danych przekazywanych przez WIF dot. przypadków, gdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną nie może zapewnić dostępu do prod. lecz. wydawanego na receptę, do środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu med. objętego refundacją, w co najmniej 5% aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie danego województwa oraz ustalenie na ich podstawie dostępn
 • Analiza zebranych danych celem określenia skali, przyczyn i skutków braku dostępności do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętego refundacją oraz wyjaśnienie poszczególnych przypadków braku produktu leczniczego w obrocie.
 • Przygotowywanie projektów decyzji sprzeciwu wobec zamiaru wywozu za granicę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w celu ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Zbieranie zgłoszeń przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej dotyczących zamiaru wywozu za granicę Rzeczpospolitej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych oraz prowadzenie analiz.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
  – komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu,
  – praca pod presją czasu. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze farmacji.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • znajomość Kodeksu spółek handlowych.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszerze farmacji.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa
  z dopiskiem „ Specjalista ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi
  w Departamencie Nadzoru”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd – Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.