Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Współpraca przy opracowywaniu projektów wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych w GIOŚ,
 • Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych w celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w GIOŚ,
 • Prowadzenie czynności po zakończeniu postępowania, o których mowa w ustawie,
 • Współpraca przy opracowywaniu projektów dokumentów wykorzystywanych w procesie udzielania zamówień publicznych w Głównym Inspektoracie,
 • Prowadzenie monitoringu nowelizacji w Prawie zamówień publicznych i aktach wykonawczych,
 • Opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej i sprawozdawczej w zakresie postępowań w Głównym Inspektoracie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • ukończenie kursów/szkoleń z zakresu zamówień publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: prawo lub administracja lub studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • 6 m-cy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie na poziomie A2,
 • znajomość programów do obsługi zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów/szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie,
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  „WK/WZP/27/15”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wszystkie wymagane oświadczenia, list motywacyjny oraz cv muszą być opatrzone datą
  i własnoręcznym podpisem.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na zastępstwo.
  Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/wolne stanowiska pracy w GIOŚ, znajduje się wzór oświadczenia dla celów rekrutacji, natomiast w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
  UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 579-22-21.