Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia;
 • przygotowywanie sprawozdań ze zrealizowanych programów profilaktycznych;
 • przygotowywanie materiałów związanych z realizacją działań profilaktycznych na stronę internetową Urzędu;
 • opracowywanie projektów/programów i akcji prozdrowotnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
 • współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
 • współdziałanie z innymi departamentami w zakresie realizacji bieżących zadań programowych;
 • udział w doskonaleniu i dokształcaniu pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz współorganizowanie szkoleń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego. Stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze zdrowia publicznego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2;
  • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kampanii społecznych;
  • doświadczenie związane z komunikacją z klientami zewnętrznymi;
  • umiejętność obsługi komputera (praca w programach Ms Office);
  • umiejętności organizacyjne, interpersonalne;
  • umiejętność formułowania pisemnych stanowisk;
  • odporność na stres;
  • zdolność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowe: medyczne, zdrowie publiczne, zarządzanie i marketing;
 • doświadczenie związane z analizą danych, przygotowywaniem graficznym materiałów kampanijnych;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • odpowiedzialność i komunikatywność;
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych;
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 WarszawaInne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub przesyłać w terminie do dnia 30.04.2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „Specjalista PZ” na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536-14-36.