Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw analiz, statystyk i baz danych
 • w Wydziale Analiz, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Warszawie,
  ul. Przyczółkowa 109A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie raportów oraz statystyk dotyczących funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CPD CANARD, w tym bieżące raportowanie o wynikach pracy CANARD;
 • Przetwarzanie i analizowanie danych dotyczących wypadków i kolizji drogowych w miejscach objętych automatycznym nadzorem pod kątem ich przyczyn i skutków;
 • Współdziałanie z instytucjami naukowymi oraz placówkami naukowo-badawczymi w kwestiach dotyczących problematyki ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w zakresie znajdującym się we właściwości CANARD;
 • Współpraca w zakresie opracowywania analiz wykorzystywanych przy przygotowywaniu materiałów niezbędnych do wydania przez Głównego Inspektora wniosku bądź zgody na instalację lub usunięcie przez uprawnione podmioty stacjonarnych urządzeń rejestrujących;
 • Współpraca z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w ramach udostępniania informacji o zarejestrowanych naruszeniach, w tym przekazywanie materiałów dowodowych z zarejestrowanymi naruszeniami;
 • Komunikacja ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania prewencyjnego oddziaływania systemu, we współpracy z Wydziałem Prasowym Gabinetu Głównego Inspektora;
 • Współpraca z podmiotami zagranicznymi z zakresie wymiany informacji oraz doświadczeń dotyczących stosowania i funkcjonowania systemów automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w różnych krajach;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała; praca wykonywana przez 8 godzin dziennie;
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet, natomiast brak jest w budynku windy;
  – oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza,
  z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

  Inne
  – Mnożnik : 1,500

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów: ustawa o transporcie drogowym, prawo o ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
  • Umiejętność obsługi komputera w szczególności programów Microsoft Office w tym Word, Excel i Access oraz Internetu;
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Komunikatywność;
  • Samodzielność;
  • Radzenie sobie ze stresem.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, politologiczne lub informatyczne;
 • język angielski na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających ww. doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami niezbędnymi.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ww. wykształcenie i szkolenie zgodne z wymaganiami dodatkowymi.

Termin składania dokumentów:

  23-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.89.2015.0308.

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego. Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów.”Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.