Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Administracji i Utrzymania Systemów w Biurze Informatyki i Łączności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Aleje Jerozolimskie 94
  00-809 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzy zapytania do bazy danych w celu optymalizacji istniejących baz oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych baz danych;
 • Świadczy pomoc techniczną pracownikom oraz użytkownikom w zakresie obsługiwanych przez wydział systemów oraz aplikacji w celu zapewnieni ciągłości działania;
 • Administruje oraz rozwija systemy informatyczne w celu zapewnienia ciągłości działania Inspekcji;
 • Odpowiada za udostępnienie narzędzi do wykonywania zestawień, raportów i statystyk z systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Głównego Inspektoratu w celu dostarczania bieżących informacji;
 • Tworzy raporty ad hoc na żądanie osób merytorycznych za pomocą zapytań do baz danych;
 • Monitoruje poprawność działania silników baz danych oraz weryfikowanie anomalii danych;
 • Zarządza i monitoruje pojemnością, wydajnością i dostępnością baz danych Tworzy oraz administruje rolami, uprawnieniami oraz kontami użytkowników w ramach baz danych Uczestnictwo w opracowywaniu i okresowym testowaniu procedur przywracania po awarii w odniesieniu do baz danych;
 • Tworzy i aktualizuje odpowiednie procedury i dokumentację teleinformatyczną;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała: praca wykonywana przez 8 godzin dziennie, jednozmianowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • w budynku przy ulicy Aleje Jerozolimskie 94 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostanie się na parter budynku, budynek wyposażony w windy oraz przystosowane toalety.
  narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

  Inne
  Mnożnik kwoty bazowej: 2,35

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym związanym z zagadnieniami bazodanowymi.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość relacyjnych baz danych;
  • Znajomość T-SQL;
  • Znajomość MS SQL Server;
  • Znajomość narzędzia Reporting Services;
  • Wiedza z zakresu instalacji oraz konfiguracji wykorzystywanego oprogramowania na tym stanowisku;
  • Znajomość notacji (BPMN 2.0 lub UML);
  • Komunikatywność;
  • Współpraca w zespole;
  • Organizacja pracy własnej, samodzielność;
  • Orientacja na klienta;
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
  • Rozwiązywanie problemów;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 uwzględniając umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe informatyczne;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających ww. doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami niezbędnymi.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ww. wykształcenie oraz znajomość języka obcego zgodnie z wymaganiami dodatkowymi.

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.74.2015.0308.

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontaktz działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.