Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wspólnotowych systemów informatycznych oraz obsługi informatycznej
 • w Biurze Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie bieżącej obsługi, administrowanie i doskonalenie wspólnotowych systemów i baz danych, współpraca z jednostkami UE, Państw Członkowskich (w tym uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych) i państw trzecich oraz terenowymi jednostkami Inspekcji Weterynaryjnej w powyższym zakresie,
 • zapewnienie selektywnego dostępu do wspólnotowych systemów i baz danych, zapewnienie bezpieczeństwa informacji gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych za pomocą w/w systemów i baz, jak również prowadzenie szkoleń i spotkań dla pracowników IW w zakresie funkcjonowania i obsługi powyższych systemów i baz,
 • zapewnienie bieżącej obsługi, administrowanie i doskonalenie systemów i baz danych IW, współpraca z terenowymi jednostkami IW w powyższym zakresie, zapewnienie selektywnego dostępu do w/w systemów i baz danych, zapewnienie bezpieczeństwa informacji gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych za pomocą w/w systemów i baz,
 • współpraca z innymi pracownikami Zespołu w zakresie zabezpieczenia potrzeb urzędu dotyczących użytkowania i sprawności sprzętu komputerowego oraz wykorzystywanego oprogramowania,
 • obsługa skrzynki podawczej urzędu i profilu urzędu na e-PUAP, zapewnienie dostępu do usług elektronicznych urzędu oraz zarządzanie komunikacją elektroniczną urzędu, w tym komunikacją z jednostkami terenowymi IW za pośrednictwem platformy ekstranetowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami lub budynkami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na V piętrze budynku przy ul. Wspólnej 30. Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy i ruchome platformy do transportu wózków inwalidzkich, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Korytarze ze względów przeciwpożarowych dzielone są drzwiami z samozamykaczami. Oświetlenie naturalne (okna dachowe) i sztuczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • wiedza z zakresu przepisów dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość,
  • umiejętność koordynacji działań i pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych, umiejętności analityczne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie informatyczne,
 • znajomość informatycznych systemów weterynaryjnych tj. TRACES/CELAB.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Weterynarii
  Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  z dopiskiem: „oferta pracy” i numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Umowa o pracę. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Wzór oświadczeń dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl – zakładka Praca.
  Dodatkowe informacje: (22) 502-31-74.