Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • uczestnictwo w grupach roboczych KE dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych oraz jakością zdrowotną żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • ustalanie warunków weterynaryjnych obowiązujących przy produkcji oraz wywozie żywności pochodzenia zwierzęcego, opracowywanie wzorów świadectw zdrowia dla żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • współpraca z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • opiniowanie aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie właściwości Biura,
 • opiniowanie w zakresie właściwości Biura projektów aktów prawnych przesłanych w ramach uzgodnień resortowych i międzyresortowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami lub budynkami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na V piętrze budynku przy ul. Wspólnej 30. Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy i ruchome platformy do transportu wózków inwalidzkich, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Korytarze ze względów przeciwpożarowych dzielone są drzwiami z samozamykaczami. Oświetlenie naturalne (okna dachowe) i sztuczne.

  Inne
  Stres związany z delegacjami krajowymi i zagranicznymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technologia żywności
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej lub w administracji publicznej na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość,
  • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy pod presją czasu,

wymagania dodatkowe

 • w przypadku lekarzy weterynarii – specjalizacja z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego lub z epizootiologii i administracji weterynaryjnej,
 • w przypadku technologów żywności – kierunkowe studia podyplomowe,
 • szkolenie z zasad, wdrażania i funkcjonowania systemu HACCP,
 • szkolenie z audytu wewnętrznego systemu HACCP,
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  22-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Weterynarii
  Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  z dopiskiem: „oferta pracy” i numerem ogłoszenia.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo (do marzec 2017). Proponowane wynagrodzenie: ok 3800 – 4000 zł brutto.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Wzór oświadczeń dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl – zakładka Praca
  Dodatkowe informacje: (22) 502-31-74.