Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw utrzymania systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS
 • w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych (GSOP) w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  ul. Olbrachta 94 b
  01-102 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac związanych z zakładaniem i modernizacją modułów systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS, w tym obsługa i kontrola działania serwerów i stacji referencyjnych oraz udział w określaniu i usuwaniu awarii,
 • obsługa i kontrola działania serwisów pozycjonowania w czasie rzeczywistym (NAWGEO, KODGIS, NAWGIS) oraz udział w archiwizowaniu, kontroli i dystrybucji obserwacji (POZGEO-D),
 • wdrażanie i testowanie elementów infrastruktury technicznej systemu ASG-EUPOS oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z eksploatacją systemu,
 • śledzenie trendów i zmian w technologiach GNSS, udział w szkoleniach oraz krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach dotyczących geodezji i GNSS,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej oraz przygotowywanie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z działaniem systemu ASG-EUPOS,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu wykonywania pomiarów GNSS i opracowywania obserwacji przy użyciu systemu ASG-EUPOS,
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego oraz odbiorach prac związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu ASG-EUPOS

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
  Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
  Praca w terenie (kontrole i odbiory).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze.
  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na wykonywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość oprogramowania geodezyjnego i zarządzającego siecią stacji referencyjnych,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do pracy na wysokościach powyżej 3 m . lub oświadczenie o zgodzie na poddanie się ww. badaniom lekarskim,
 • posiadanie doświadczenia w wykonywaniu pomiarów GNSS i umiejętność wykorzystania serwisów ASG-EUPOS,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • inne kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i zdobyte kwalifikacje,
 • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do pracy na wysokościach powyżej 3 m. lub oświadczenie o zgodzie na poddanie się ww. badaniom lekarskim.

Termin składania dokumentów:

  09-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 168511 – specjalista GI/GSOP/7”

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Kandydaci niespełniający wymagań formalnych są informowani o odrzuceniu ofert, w miarę możliwości na bieżąco, jednak nie później niż bezpośrednio po opublikowaniu wyniku naboru.
  Oferty kandydatów przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 8280 lub 8354.