Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi i kontroli serwerów i stacji referencyjnych oraz aplikacji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS
 • w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Olbrachta 94B
  01-102 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługuje i kontroluje działanie serwerów i stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS w zakresie przesyłania obserwacji, w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu
 • Tworzy i obsługuje lokalne bazy danych obserwacyjnych, obsługuje i kontroluje serwisy pozycjonowania w trybie postprocessingu, w celu zapewnienia ciągłości pozyskiwania tych danych
 • Monitoruje współrzędne stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, w celu wykrywania zmian mogących mieć wpływ na konserwowanie systemu odniesień przestrzennych
 • Informuje o zasobach danych systemu ASG-EUPOS, sposobach ich wykorzystania, zasadach udostępniania oraz o serwisach systemu, w celu udostępniania danych systemu
 • Opiniuje wnioski o udostępnienie danych i materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wykonywania prac geodezyjnych, w celu optymalnego wykorzystania danych
 • Bierze udział w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych na dostawy sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu
 • Współdziała w przygotowaniu i prowadzeniu narad, konferencji i szkoleń związanych z ASG-EUPOS, w celu zapewnienia ich poprawnego przebiegu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • − Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  − Wyjazdy służbowe.
  − Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
  − Praca wymagająca dyspozycyjności.
  − Praca na wysokości.
  − Praca wymagająca uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • − Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  − Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  − Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.
  − Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  − Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość geodezyjnych programów użytkowych
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość oprogramowania Bernese GNSS Software
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  19-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 181016 – specjalista GI/GSOP/6”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.