Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi finansowo-administracyjnej projektów współfinansowanych ze środków UE
 • w Zespole Prowadzenia Projektów w Biurze Obsługi Urzędu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje w przygotowaniu, planowaniu, kontrolowaniu oraz raportowaniu zadań związanych z realizacją projektów w Urzędzie w celu zapewnienia rzetelnej i terminowej realizacji projektów
 • Uczestniczy w rozliczaniu środków finansowych zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków w celu zapewnienia prawidłowej obsługi finansowej projektów realizowanych w Urzędzie
 • Wspomaga przygotowanie planów, harmonogramów i raportów z realizacji zadań w ramach projektów oraz sporządza i weryfikuje wnioski beneficjenta o płatność zgodnie z porozumieniami o dofinansowanie projektów oraz prowadzi dokumentację finansową projektów związaną ze sprawozdawczością projektów zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów
 • Sporządza analizy i harmonogramy rzeczowo-finansowe realizowanych w Urzędzie projektów w celu zapewnienia prawidłowego planowania finansowego w Urzędzie
 • W zakresie zadań finansowo-administracyjnych projektów bierze udział w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu, przy współpracy z komórką zamówień publicznych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakupy i usługi wspierające realizację projektów w celu zapewnienia ich poprawności i wysokiej jakości
 • Uczestniczy w sporządzaniu umów/aneksów/wniosków w zakresie dokumentacji projektowej związanej z dofinansowaniem ze środków UE w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów realizowanych w Urzędzie
 • Prowadzi księgi inwentarzowe projektów, sporządza dokumentację przyjęć środków trwałych OT i znakuje je w celu prawidłowego dokumentowania składników majątkowych nabywanych w ramach realizowanych projektów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • − Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • − Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  − Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  − Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.
  − Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  − Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
  • Znajomość metodyki zarządzania projektami
  • Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
  • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
  • Umiejętność redagowania pism urzędowych
  • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Excel oraz MS Office

wymagania dodatkowe

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Systematyczność, dokładność
 • Asertywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • inne kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i zdobyte kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.)

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 179651 – specjalista, BO/ZPP/5”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.