Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw jakości danych
 • w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje czynności związane z weryfikacją jakości danych gromadzonych w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), w tym obsługuje zgłoszenia dotyczące błędów i braków w danych, w celu zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości danych
 • Bierze udział w pracach związanych z prowadzeniem i rozwojem baz danych zarządzanych przez systemy będące we właściwości wydziału PRG oraz świadczy pomoc techniczną użytkownikom tych baz w celu zapewnienia ciągłości działania baz danych i odpowiedniego wsparcia ich użytkownikom
 • Nadzoruje i bierze udział w pracach dotyczących okresowej weryfikacji PRG w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych PRG oraz realizacji zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
 • Współpracuje z dysponentami i odbiorcami danych, w tym prowadzi działania informacyjne i promocyjne w celu umożliwienia właściwego gromadzenia, aktualizowania i udostępniania odpowiednich danych PRG
 • Bierze udział w czynnościach związanych z aktualizacją i udostępnianiem danych PRG, w tym weryfikacją i usuwaniem niespójności w danych źródłowych, w celu zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości danych PRG
 • Uczestniczy w przygotowaniu oraz w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi wspierające realizację zadań Wydziału oraz nadzoruje realizację tych zamówień w celu zapewnienia ich poprawności i wysokiej jakości
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i standardów technicznych oraz przygotowuje propozycje interpretacji prawnych oraz stanowisk GUGiK w celu wyeliminowania niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji przestrzennej
 • Bierze udział w rozliczaniu i utrzymywaniu rezultatów projektów TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • − Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  − Praca w warunkach narażenia na stres.
  − Wyjazdy służbowe.
  − Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • − Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  − Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  − Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze.
  − Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  − Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub geodezyjne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego zawodowego w pracy związanej z tworzeniem lub obsługą systemów informacji przestrzennej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
  • Znajomość zagadnień dotyczących systemów informacji przestrzennej oraz narzędzi do przetwarzania danych przestrzennych
  • Znajomość internetowych technologii informacyjnych, w tym posiadanie umiejętności praktycznych w zarządzaniu podstawowymi usługami internetowymi tj. www, ftp, poczta elektroniczna
  • Umiejętność obsługi MS Office oraz urządzeń biurowych
  • Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz aktów wykonawczych do tych przepisów
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • Znajomość technologii informatycznych oraz zagadnień technicznych i administracyjnych wykorzystywanych przy budowie systemów teleinformatycznych
 • Znajomość zagadnień związanych z architekturami systemów baz danych, hurtowniami danych i modelowaniem danych
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami
 • Umiejętność posługiwania się językiem UML
 • Umiejętność posługiwania się narzędziem Enterprise Architect
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 180168 – specjalista KN/PRG/10”


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.